Ȩ
|
ȸҰ
|
|
Ưȭ
|
ǰ
|
|
ä
|
ó
 
기초의학과 임상
생리학, 병리학, 생화학, 분자생물학, 생물의학공학, 순환기내과, 호흡기내과, 뇌외과,신경외과,의학검사학
 
약학 자료
약리학,독성학,약물화학,약물 분석학,약제학, 약제 처방 및 조제 기술 ,원료와 보조재의 출처 및 품질기준, 약
 
의료기기 및 상품
IEC보고 ,X-Ray기,초음파기,MRI,CT, 인공 호흡기, 혈액투석기, 심장 페이스 메이커, 수술기기,실험실과 병원 각과.
 
국제회의 동시통역
국제학술회의,세미나,연차총회 현장통역,동시 통역, 원격회의 통역,동영상 자료,회의일정 번역,상무회담
SFDA
Pfizer Pharmaceu
WHO(World Health
Novartis Pharma
Beijing Municipa
Bayer Healthcare
Chinese Medical
Nycomed Pharma
China Associatio
 
 
±

SFDA
----------------------------------------
WHO
----------------------------------------
Pfizer Pharma
----------------------------------------
Novartis Pharma
----------------------------------------
Xian-janssen Pharma
----------------------------------------
Bayer Healthcare
----------------------------------------
Ferring Pharma
----------------------------------------
BabyCare Ltd
----------------------------------------
Nycomed Pharma
----------------------------------------
Sanyo Electric
----------------------------------------
DOBI Medical
----------------------------------------
Medtronic Medical
----------------------------------------
Kyowa Hakko Kogyo
----------------------------------------
Taiho pharmaceutical
----------------------------------------
Otsuka Pharmaceutical
----------------------------------------
Tanabe Seiyaku
----------------------------------------
Shiseido Company
----------------------------------------
Germany Virion-serion
----------------------------------------
Germany Medical Syst
----------------------------------------
Sewon Cellontech
----------------------------------------
SONO Solution
----------------------------------------
Gleneagles CRC
----------------------------------------
Claris Lifescience
----------------------------------------
EPS China
----------------------------------------
Tigermed Consulting
----------------------------------------
Excel PharmaStudies
----------------------------------------
National Medicines
----------------------------------------
Kawin Bio-Tech
----------------------------------------
Zenith-medical
----------------------------------------
Xian-janssen Pharma
----------------------------------------
Holley-cotec Pharma
----------------------------------------
NICPBP
----------------------------------------
 
©

2004-2019 ϰาй